ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


บทนำ

บทนำ


บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์   เรื่อง


 "มาตราตัวสะกด"


 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  
เป็นบทเรียนสำเร็จรูป  ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
 มีแบบทดสอบก่อนเรียน  บทเรียน  ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ไปตามลำดับพร้อมทั้งมีกิจกรรมไว้  
ให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติ  และมีเฉลยไว้ให้นักเรียนตรวจคำตอบด้วยตนเอง
สุดท้ายมีแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียน
ทำให้นักเรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง  จะได้ปรับปรุงแก้ไขการเรียนของตน
ให้มีประสิทธิภาพ  และเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และมีนิสัยรักการอ่าน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 
๑.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความหมายของมาตราตัวสะกดทั้ง  ๙  แม่
๒.  นักเรียนสามารถจำแนกคำในมาตราตัวสะกดแม่ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
๓.  นักเรียนบอกคำในมาตราตัวสะกดแม่ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
๔.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
สาระการเรียนรู้


มาตราตัวสะกดมี  

 แม่  คือ
แม่


ก กา

  แม่


กก

  แม่


กง

  แม่


กบ

  แม่


กด

  แม่


กน

  แม่


กม

  แม่


เกย

  แม่


เกอว

  

2d135


 

Powered by Drupal - Design by artinet