ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ยุคที่ 5

com1sub26

ในยุคนี้
ได้มุ่งเน้นการพัฒนา
ความสามารถในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
และ
ความสะดวกสบายในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
อย่างชัดเจน
มีการพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กขนาดเล็ก
(Portable Computer) ขึ้นใช้งานในยุคนี้

โครงการพัฒนาอุปกรณ์ VLSI
ให้ใช้งานง่าย
และมีความสามารถสูงขึ้น
รวมทั้งโครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ

ปัญญาประดิษฐ์

(Artificial Intelligence :
AI)
เป็นหัวใจของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในยุคนี้
โดยหวังให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความรู้
สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยเหตุผล

องค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์
ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่

1. ระบบหุ่นยนต์ หรือแขนกล
(Robotics or Robotarm System)

คือหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ที่ควบคุมการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
มีจุดประสงค์เพื่อให้ทำงานแทนมนุษย์ในงานที่ต้องการความเร็ว
หรือเสี่ยงอันตราย เช่น
แขนกลในโรงงานอุตสาหกรรม
หรือหุ่นยนต์กู้ระเบิด
เป็นต้น

แขนกลในโรงงานอุตสาหกรรม


2. ระบบประมวลภาษาพูด (Natural
Language Processing System) 

คือ
การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถสังเคราะห์เสียงที่มีอยู่ในธรรมชาติ
(Synthesize)
เพื่อสื่อความหมายกับมนุษย์
เช่น เครื่องคิดเลขพูดได้
(Talking Calculator)
หรือนาฬิกาปลุกพูดได้ (Talking
Clock) เป็นต้น

เครื่องคิดเลขพูดได้ และนาฬิกาปลุกพูดได้
3. การรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition System) 

คือ
การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์
และสามารถจดจำคำพูดของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง
กล่าวคือเป็นการพัฒนาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ด้วยภาษาพูด
เช่น
งานระบบรักษาความปลอดภัย
งานพิมพ์เอกสารสำหรับผู้พิการ
เป็นต้น

4. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) 

คือ
การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความรู้
รู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา
โดยใช้ความรู้ที่มี
หรือจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหนึ่ง
ไปแก้ไขปัญหาอื่นอย่างมีเหตุผล
ระบบนี้จำเป็นต้องอาศัยฐานข้อมูล
(Database)
ซึ่งมนุษย์ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้กำหนดองค์ความรู้ไว้ในฐานข้อมูลดังกล่าว
เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
ได้จากฐานความรู้นั้น เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์โรค
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ทำนายโชคชะตา
เป็นต้น 

Powered by Drupal - Design by artinet