ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


สกศ.เดินหน้าทำแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

 

381-image

 

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ณ จังหวัดนครนายก
          นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดประชุมว่าระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2553 กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ ของสำนักงาน ก.พ.ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคลากร กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคลเพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

Powered by Drupal - Design by artinet