ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


• เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และยังไม่จบภาพบังคับ เรียน กศน.ได้แต่ต้องมีหนังสือส่งตัวจากเขตพื้นที่ฯ กันลงทะเบียนเรียนซ้ำซ้อน


นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.)
เปิดเผยว่า
ปัจจุบันพบว่ายังมีผู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ว่าสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
กศน.มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน
และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่นอกระบบ
ได้มีโอกาสที่จะเลือกเรียนในสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และตามความต้องการของตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรับสมัครนักศึกษา กศน.
มีการกำหนดคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจนว่า
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
เป็นประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน และมีพื้นความรู้ในแต่ระดับ
ตามระเบียบที่กำหนดไว้

"ทั้งนี้ ในกรณีของนักศึกษา ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
และยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับนั้น สามารถเรียน กศน.ได้
แต่ต้องมีหนังสือส่งตัวจากเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีระยะเวลาเท่ากับเด็กวัยเดียวกัน
และต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรของ กศน. ทั้งนี้
กศน.จะไม่รับนักศึกษาที่เรียนจากสถานศึกษาอื่นๆ ในระดับเดียวกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการเรียนซ้ำซ้อน
และได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินทางใดทางหนึ่ง
หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่า มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำซ้อน
กับสถานศึกษาอื่นจะถือว่าการเรียนกับ กศน.เป็นโมฆะ" เลขาธิการ
สำนักงานกศน.กล่าว

 

ที่มา
สยามรัฐ


p19873310736

Powered by Drupal - Design by artinet